52روش و ایده برای زیرمجموعه گیری 0

52روش و ایده برای زیرمجموعه گیری

یکی از روش های کسب درآمد بازار یابی از طریق لینک رفرال و زیرمجموعه گیری می باشدسایت های مثل pointsprizes بابت فقط 1000تا زیر مجموعه به شما گیفت کارت 20دلاری می دهندو از فعالیت زیرمجموعه هاتون هم در این سایت روند رسیدن به گیفت کارت سریع تر می شود